بابک خرمدین قهرمان ایرانی

عکس

بابک خرمدین قهرمان ایرانی

در تاریخ هیچ سرزمینی آن همه جنبش، کوشش و بردباری که ایرانیان در مدت سه هزار سال برای رهایی خویشتن از دستبرد های پیاپی ملل مهاجم آشکار کرده اند، نمی توان دید.

بی هیچ تردیدی در میان کسانی که پرچمداران این جنبش های ملی ایران بوده اند، بابک خرمدین از حیث مردانگی و دلاوری های شگفت، سرسختی و پایداری و استواری خویش از جایگاه بلندی برخوردار است.

متاسفانه جزئیات زندگی این ایرانی آزاده در پس پرده خودخواهی ها و خوشتن بینی های مورخین گذشته پنهان مانده است. ابر قهرمان ایرانی کسی که بارها برابر لشگریان اعراب و برابر خلفای عباسی مأمون و معتصم پایداری کرد و در راه استقلال و آزادی ایران زمین جانفشانی ها کرد و جان خود را در این راه فدا کرد.

“چون چشم معتصم بر بابک افتاد گفت: ای سگ، چرا در جهان فتنه انگیختی؟ هیچ پاسخ نداد. معتصم دستور داد چهار دست و پایش را ببرند. چون یک دستش را ببریدند، دست دیگر در خون زد و بر روی خود مالید و همه روی خود را از خون سرخ کرد”

“معتصم گفت: ای سگ این چه عَملیست؟ بابک خرمدین قهرمان ایرانی گفت: در این حکمتیست، شما هر دو دست و پای من خواهید برید، خون از تنم بیرون شود نگویند که: رویش از بیم زرد شد. سپس معتصم دستور داد دست دیگر، پاها و سپس گردن او  را از تن جدا کنند.”

نویسنده: میلاد میر چناری

منبع متن: جوامع الحکایات محمد عوفی

منبع متن: سیاست نامه ی خواجه نظام الملک طوسی

منبع متن: تاریخ مسعودی مروج الذهب

منبع متن: تاريخ گزيده حمد الله مستوفي

منبع متن: روضة الصفا ميرخوند

منبع متن: زبدة التواریخ کاشانی

منبع متن: خواندمیر حبیب السیر

منبع متن: تاریخ بیهقی

پسوند: jpg

برای دانلود تصویر بابک خرمدین قهرمان ایرانی با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.