کودکان افغان

عکس

کودکان افغان

افغانستان در محل ژئواستراتژیکی مهمی قرارگرفته که آسیای شرقی، آسیای جنوبی، آسیای غربی و آسیای میانه را به هم وصل می‌کند. از روزگار باستان، این سرزمین شاهد فتوحات نظامی بسیاری از جمله توسط اسکندر، شاهنشاهی موریا، مسلمان عرب، چنگیزخان و دیگران بوده‌است.

افغانستان محل پاگیری امپراتوری‌های متعددی از جمله دولت یونانی بلخ، شاهنشاهی کوشان، ارغون شاهان، هپتالیان، ژنبیل ، سامانیان، صفاریان، غزنویان، غوریان، تیموریان و پادشاهی درانی بوده‌است. در این کشور کشمکش های قدرت و گروهک های تروریستی آسایش را از مردم و کودکان افغان گرفته است.

منبع: pixabay

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.