پاییز داکو مازندران.احسان شیراوند

عکس

پاییز داکوه مازندران

داکوه این منطقه دیدنی، در مرز جنوبی بخش نشتا واقع شده است که از شرق به کوه های کلاردشت متصل می باشد. اسم اصلی این مکان دال کوه است. دال به معنی عقاب می باشد.

عکاس: احسان شیراوند

پسوند: jpg