نگاه

عکس

ما هیچ ما نگاه

من هنوز*تشنه آبهای مشبک*هستم*دگمه های لباسم*رنگ اوراد اعصار جادوست*درعلفزار پیش از شیوع تکلم*آخرین جشن جسمانی ما به پا بود*من در این جشن جسمانی موسیقی اختران را*از درون سفالینه ها می شنیدم*و نگاهم پر از کوچ جادوگران بود*ای قدیمی ترین عکس نرگس در ایینه حزن*جذبه تو مرا همچنان برد

منبع: pixamour

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.