سایه روشن زندگی

عکس

سایه روشن زندگی

در سایه روشن زندگی

فرصت ها چون هجوم بی رحمانه

ذرات ریز شن

در یک ساعت شنی

از دست می روند

آسمان دلم را می گیرد

زمین مرا در خود فرو می برد

با خود می اندیشم

اینکه خود را در زندانی پر از خار و تیغ می بینم

شاید نوعی شناخته شده  از روان پریشی روشنفکرانه باشد

منبع: Bing

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.