زلف

عکس

زلف

زلف بر باد مده تا نَدَهی بر بادم * ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

مِی مخور با همه کس تا نخورم خون جگر * سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم

زلف را حلقه مکن تا نکنی دربندم *  طُره را تاب مده تا ندهی بر بادم

ار بیگانه مشو تا نَبَری از خویشم * غم اَغیار مخور تا نکُنی ناشادم

منبع: unsplashed

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.