خزان بی برگی

عکس

خزان بی برگی

گر درختی از خزان بی برگ شد* یا کرخت از سورت سرمای سخت* هست امیدی که ابر فرودین* برگ ها رویاندش از فر بخت* بر درخت زنده بی برگی چه غم* وای بر احوال برگ بی درخت

عکاس: فروغ کیانی

پسوند: jpg

به دلیل حفظ حقوق هنرمند نسخه با کیفیت این عکس قابل دانلود نمیباشد.