آسمان شب اوریم

عکس

آسمان شب اوریم

شب را دوست دارم
آرامشم را در شبهای پر ستاره جستجو میکنم

آموخته ام

اگر تمام شب برای از دست دادن خورشید گریه کنی لذت  

دیدن ستاره ها را از دست خواهی داد

عکاس: شایان غیاث الدین، موسسه آسمان شب

پسوند: jpg